Utveckling av användarutbildningen, del 2
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Gunhild Berger / Joanna Vikström Eklöv
Pedersöre kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Vasavägen 1
68910
Kirjaston puhelin : 
06-7850 280
Kirjaston sähköposti : 
bibl.pedersore@pedersore.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pedro
Y-tunnus : 
0198517-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Solveig Lund
Puhelin : 
06-7850280
Sähköposti : 
solveig.lund@pedersore.fi
Hankkeen tavoite: 

Vi vill dels fördjupa det vi inlett i del 1 av projektet, dels utvidga det till att gälla också högstadiet och andra stadiet (gymnasium och andra stadiets yrkesutbildning)

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Alla elever från daghem och förskola till andra stadiets utbildning ska vara bekanta med biblioteket och deras tjänster och de ska kunna och vilja använda dem. Det ska synas i en ökad användning av biblioteket. Aktivare grepp kring användarutbildning och läsfrämjande som koordineras så att eleverna får en jämlik behandling. Vibbe är bibliotekets maskot, det är en figur som skapats av biblioteksfunktionär Gunhild Berger, Vibbe kommer att vara den som guidar eleverna fram till ÅK 6 längs med biblioteksstigen

Kuvaus : 

BAKGRUND: Biblioteket sökte hösten 2014 projektpengar för Utveckling av användarutbildningen, där det ingick flera olika delar. Eftersom vi beviljades endast en del av den sökta summan, valde vi att satsa på kartläggning av det nuvarande samarbetet mellan skolan / förskolan / daghem och biblioteket, samt att utarbeta en plan för hur detta kunde utvecklas. Kartläggningen för åk 1-6 är gjord, och under arbete vad gäller förskolan och daghemmet. Likaså är en strategi för samarbetet skola - bibliotek under arbete, det blir en biblioteksstig med vår maskot Vibbe som guide Målgrupp daghem / förskola: (detta fanns redan i en anhållan gjord hösten 2014) Vi tillverkar dockor i barnstorlek, ca 100 cm långa, som kan användas i biblioteksundervisningen för de yngre besökarna. Den för barnen bekanta Vibbe-figuren kommer att användas. Dockan skulle fungera som "röst" och förebild när vi berättar för barnen om böckerna och biblioteket, dess verksamhet och användningsregler. Rent praktiskt skulle dockan se ut så, att man kan ha den t.ex. sittande i famnen, och med egna händer instuckna i dockans händer kunna gestikulera och åskådliggöra olika saker på ett tydligt sätt. Med hjälp av dockan vill vi ge barnen en positiv upplevelse av biblioteksbesöket. Vi anser att en docka skulle kunna fungera bra som förmedlare av information på barnens nivå. En docka i barnstorlek gör att barnen lättare kan identifiera sig med den, det som dockan berättar fångar barnets intresse och de har lättare att behålla koncentrationen. Beroende på situationen tar dockan den roll som är lämplig i sammanhanget, den kan vara busig, rolig, blyg, undervisande, sträng osv. Dockan kan vara en viktig kontaktskapande faktor när man närmar sig barnen, speciellt vid ett första besök på biblioteket. Målet är att Vibbe-dockan ska kunna vara med i olika sammanhang agera och reagera när det behövs, t.ex. berätta om de regler vi har och varför vi har dem. Inspiration till tillverkning och användning av dessa dockor har personalen fått via en kurs som ordnades i ämnet. Eftersom figuren Vibbe redan används och fungerar som bibliotekets egen unika maskot vill vi tillverka dockor med just Vibbes utseende. I personalen finns också en person med utbildning inom sömnad. I arbetet med att ta i bruk Vibbe-dockan ska det utarbetas en handledning för bibliotekspersonalen. Handledningen utgår från den strategi som just nu är under arbetete för användarutbildningen, Vibbes biblioteksstig. Handledningen ska också bestå av rent konkreta tips på hur man hanterar dockan. Varje docka har sin egen personlighet, användaren utvecklar efterhand de egenskaper och drag som dockan lämpligen kan ha. Vissa grundkaraktärsdrag kan dock finnas upptecknade i handledningen, så att användarna vet i vilka sammanhang dockan kan användas och när det är lämpligt att den agerar. Målgrupp åk 1-2 Biblioteket har i ett tidigare skede fått statsunderstöd för utveckling av ett dataspel där Vibbe spelat huvudrollen. Med de förändringar som skett bl.a. på webbiblioteket, men också i den övriga biblioteksverksamheten, har detta spel blivit inaktuellt. Spelet har varit populärt och har använts i användarutbildningen som riktar sig till åk 1-2. Det bör revideras Målgrupp åk 1-6: I Pedersöre finns 13 skolor med åk 1-6 och nio biblioteksenheter. En del av biblioteken finns i omedelbar anslutning till skolor, andra skolor finns på långt avstånd till biblioteket. Dethär leder till en ojämlikhet eleverna emellan. I den kartläggning av nuläge och behov som gjorts i projektets första del framkom ett outtömligt behov från skolans sida av läsfrämjande åtgärder och boktips. En del görs redan nu sporadiskt, men pga bristande personalresurser och framför allt den bristande koordination som resursbristen lett till vill vi strukturera upp vår användarutbildning och vårt läsfrämjande arbete. En viktig del av arbetet är att alla elever ska få en så jämlik behandling som möjligt. Vi behöver möjlighet att tillämpa de uppkomna förslagen i praktiken och på det sättet pröva ut vad det är som vi i fortsättningen bör satsa på. Anpassningen till den nya läroplanen är en ledstjärna för arbetet. Vi ser att föräldrarnas roll är viktig när det gäller läsfrämjande. Därför vill vi kunna skapa ett engagemang också bland dem, t. ex i form av träffar där vi tar upp vikten av att läsa, ger boktips mm. Dessa träffar skulle ske ute på biblioteken Målgrupp högstadiet och andra stadiet: I kommunen finns högstadium, gymnasium och andra stadiets yrkesutbildning. En kartläggning av nuläge och behov görs enligt samma modell som gjordes för åk daghem/förskola/åk 1-6, och strategin kompletteras med åtgärder för denna målgrupp. Redan nu vet vi att högstadiets och gymnasiets bibliotek är välförsett vad gäller skönlitteratur och att det används flitigt av eleverna. På Yrkesakademin (närvårdarutbildning) är läget tvärtom, där finns mycket facklitteratur, men lite skönlitteraur. Vi kan alltså redan nu se att användarutbildning i informationssökning och källkritik är det vi bör fokusera på när det gäller högstadiet och gymnasiet, och läsfrämjande åtgärder på YA. Anställningar: - projektanställda från del 1 Pamela Eklund och Katarina Barkar anställs för tiden 1.4.- 31.5 2017, 1.8.2017-31.5.2018 med uppgift att göra kartläggning av samarbetet högstadium / gymnasium / andra stadiets yrkesutbildning och biblioteket, komplettera strategin för skolsamarbetet, dra bokprat, sagostunder och andra läsfrämjande sammankomster för elever, lärare och föräldrar, kursdragare för intern utbildning för bibliotekspersonalen, strukturera upp och koordinera den fortsatta verksamheten på området på basen av de erfarenheter som projektet ger. Vardera anställs på 50% av heltid -en biblioteksfunktionär med sömnadsutbildning syr upp dockor mot timdebitering ca 150 h Köptjänster -för revidering av Vibbe-spelet, 2000 e

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Daghem, förskolor och skolor i kommunen.
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Arbetsgrupp: Pamela Eklund och Katarina Barkar (projektanställda under del 1 av projektet), bibliotekschef Solveig Lund, bibliotekarie Anita Lövdahl. I olika delar av projektet även biblioteksfunktionärerna Lise-Lotte Vähäkangas, Annette Roslund, Gunhild Berger

Aiemmat hankkeet: 

Utveckling av användarutbildning, beviljat 2014 Nya tekniska lösningar på Pedersöre kommunbibliotek, beviljat 2014 Bibban Rules!, beviljat 2012 Förnyande av teknisk utrustning på Pedersöre kommunbibliotek, beviljat 2012 Målgrupp 2010: den finska språkgruppen, beviljat 2010

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Anställda för projektet var projektkoordinator Katarina Barkar, specialbibliotekarie Lisa Ahlvik samt bibliotekarie Anita Lövdahl. Projektets tidtabell justerades på grund av att specialbibliotekarie-befattningen tillsattes 1.8.2018. Bibliotekschef Solveig Lund har deltagit på egen andel. Biblioteksfunktionärerna Pamela Eklund och Annette Roslund har också deltagit i olika delar av projektet, till största delen på egen finansiering.

 

Eftersom vi beviljades endast en del av den sökta summan för projektet, valde vi att i huvudsak satsa på en kartläggning och därefter en strategi för samarbetet mellan kommunbiblioteket och skolorna Sursik (åk 7-9), Pedersöre gymnasium, samt yrkesutbildningen YA, Pedersörenheten. Kartläggningen gjordes enligt samma modell som vår tidigare uppgjorda strategi ”Biblioteksstigen med Vibbe”. Möten har hållits på skolorna och därefter har alla lärare haft möjlighet att delta i en webbenkät för att kartlägga skolornas önskemål om och behov av samarbete med kommunbiblioteket. Vartefter strategin tog form har vi också valt att testa några av de åtgärder som strategin föreslår (se följande punkt; åtgärder och verkan).

 

I fördjupningen av den befintliga strategin, Biblioteksstigen med Vibbe, har vi dels satsat på en uppdatering av den grafiska profilen, men också på utvärdering och revidering, med jämlikhet och vettig resursanvändning som ledord. Vi har så långt det varit möjligt testat och vidtagit de åtgärder som föreslås i strategin. Revideringen har skett tillsammans med den projektgrupp som ursprungligen utarbetade strategin, samt nuvarande projektgrupp och bibliotekschefen.

 

En Vibbedocka i barnstorlek har tillverkats, i enlighet med projektplanen.  

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

För uppdateringen av den grafiska profilen i Biblioteksstigen 1, anlitades illustratör Joanna Vikström Eklöv. Vikström Eklöv har i samråd med projektgruppen framställt en plansch i A3-storlek som marknadsför strategin och lyfter fram samarbetet med skolorna. Planschen har tryckts upp i 100 exemplar. Till hösten ska planschen finnas i varje klassrum i kommunen. Vikström Eklöv gjorde också en uppdaterad Vibbebild som kan användas i olika sammanhang och tryckas på olika typer av marknadsföringsmaterial. Denna har hittills använts i en sommarlovs-läsutmaning för åk 1-6, samt för 700 stycken klistermärken att dela ut åt unga biblioteksanvändare i olika sammanhang. Cirka hälften av klistermärkena har utdelats och tagits väl emot av barnen som vid det här laget känner till Vibbe ganska bra.

 

Profileringen av bibliotekets maskot Vibbe har därmed kommit igång och sker även med de mindre mjukisfigurerna som finns på varje biblioteksenhet. Vibbe följer med när specialbibliotekarien besöker skolorna och är också närvarande vid gruppbesök och evenemang i större grad än tidigare. Den större Vibbedockan som har tillverkats under projektets gång har ännu inte tagits i bruk.

 

I arbetet med strategin för samarbetet mellan kommunbiblioteket och skolorna Sursik (åk 7-9), Pedersöre gymnasium, samt yrkesutbildningen YA, Pedersörenheten, framkom att samtliga skolor önskar läsfrämjande åtgärder i någon mån. För att kunna möta detta behov på bästa sätt valde vi att delta i fortbildningar relevanta för detta ändamål (se punkt 5). Som ett konkret resultat av fortbildningarna, och i samråd med modersmålslärarna i Sursik skola, valde vi att utveckla ett eget Escape Room-spel på biblioteket, avsett för elever i åk 7. Escape Room-spelet tas i bruk under skolåret 2019/2020. Syftet med spelet är att få in biblioteksundervisning i ett roligt sammanhang och att öka elevernas intresse för vad biblioteket kan erbjuda.

 

 

 

Den nya strategin, samt uppdateringen av den befintliga strategin godkändes i juni 2019 av Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik och av Kultur- och idrottsnämnden. Biblioteksstigen med Vibbe finns också på finska, men den fnska versionen skiljer sig något från den svenska i och med att utbudet av tjänster inte är helt jämförbart med det svenska, samt för att det endast finns en finskspråkig skola i kommunen.

 

 

 

 

För Pedersöre Gymnasium har vi ordnat ett besök av författaren Karin Erlandsson 28.11. Författarbesöket togs väl emot och samarbetet löpte smidigt. Under vårterminen inleddes två modersmålskurser med ett handlett, läsfrämjande besök på kommunbiblioteket.

 

Inför sommaren har kommunbiblioteket i samarbete med Sursiks eget skolbibliotek Athena, valt att delta i den läskampanj som Vasa stadsbibliotek har utformat inom projektet Läspulsen. Specialbibliotekarie Lisa Ahlvik var då två dagar i Sursik skola för att informera och marknadsföra kampanjen bland eleverna. Det är i dagsläget oklart hur många av skolans 483 elever som valde att delta i den frivilliga läskampanjen.

 

Jatkotoimenpiteet: 

 

Arbetet med att profilera Vibbe fortsätter genom det dagliga biblioteksjobbet ute på enheterna och i samband med klassbesök. I projektplanen ingick en handledning i arbetet med Vibbe-dockan, men på grund av att endast en del av projektets finansiering blev beviljad, har denna del inte ännu förverkligats. Som en fortsatt åtgärd kommer vi att analysera behovet och möjligheterna till att genomföra en sådan handledning på egen hand.

 

Den reviderade strategin Biblioteksstigen med Vibbe kommer att fortsätta användas som underlag för samarbetet med grundskolans åk 1-6, förskolan samt daghemmen i kommunen. Den nya strategin, som omfattar kommunens högstadium, gymnasium och yrkesutbildning kommer att tas i bruk från och med hösten 2019 (se punkt 6, publikationer).

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€41 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 353
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 300
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
167henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€23 000

RFV har beslutat att bevilja 23 000 euro för kartläggning och utveckling av bibliotekets tjänster för studerande inom andra stadiet. Se också  motiveringspromemoria, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2017.

 
okm
avi