Utveckling av Blanka nätverket 2015-2016
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken
Bibliotekets adress : 
Strandv. 28
21600
Bibliotekets telefonnummer : 
0404 354 5284
Bibliotekets e-postadress : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-kod : 
FI-Parga
FO-nummer : 
0136082-5
Ansvarsperson : 
Karolina Zilliacus
Telefonnummer : 
040 488 5878
E-post : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Projektets målsättning: 

Målsättningen är att publicera Finna som kundgränssnitt för Blankabiblioteken

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Delmoment vid utarbetandet av Finna

Projektbeskrivning : 

Blanka är ett biblioteksnätverk som bildades av åtta skärgårdskommuner år1994. Efter kommunsammanslagningar år 2009 består nätverket av Kimitoöns kommun och Pargas stad. Bibliotekssamarbetet fortsätter inom ramen för de två kommunerna.

Under åren 2015–2016 kommer det att ske stora förändringar i den tekniska infrastrukturen hos biblioteken i Blanka, i.o.m. att Finna kommer att tas i bruk som ett av kundgränssnitten och katalogisering skall så småningom flyttas över till Melinda. Dessa förändringar kräver både processutveckling och tekniskt stöd utöver den kompetens bibliotekens anställda har.

Därför söks nu understöd för att köpa in behövlig kompetens i form av konsulttjänster och för lönekostnader av en koordinator.

Understödet söks för att anställa en nätverkskoordinerande bibliotekarie på deltid, behövliga projektanställda för delprojekt, och nödvändiga konsulttjänster.

Som egen insats räknas personalens arbete i utvecklande av processer och i kvalitetskontroll av databasens innehåll. En projektanställd behövs eventuellt för förberedelser i övergången till Melinda.

För nätverkskoordinatorn kommer resekostnaderna bli relativt höga på grund av de långa avstånden och besvärliga förbindelser.

Samarbetspartner/s: 
Kimitoöns kommun
Tidigare projekt: 

 Utveckling av Blankanätverket 2014-2015

Utveckling av Blankanätverket 2013-2014

Utveckling av Blankanätverket 2012-2013

Medieplan för Blanka

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Gränssnitten mellan Blankas biblioteksdatabas och den nationella tjänsten Finna har utarbetats och testats. För att fungera, har nödvändiga rättelser gjorts i metadatan. Webbsidor för kundernas bruk har skapats för den nya tjänsten.

Webbsidor, publikationer och material: 

Tack vare projektet blir Blankas metadata och information om samlingarna tillgängligt till alla som använder tjänsten Finna.fi. Dessutom har sökportalen och därmed webbsidorna för Blankas egna kunder förnyats, och kommer att gå live efter Finnas nationella visuella uppdatering senare i år. Tills det är betan tillgänglig på https://blanka.finna-test.fi/blanka-beta/.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Finna gör det lättare för både kunder och personal att hitta material och information i Blankabibliotekens samlingar, och därmed hoppas vi att de blir bättre utnyttjade. Dessutom kommer de att ingå i det nationella beståndet så genom Finna.fi nås informationen om dem av ett mångfaldigt antal användare.

Sök- och facettfunktionerna i Finna kommer också att erbjuda ett nyttigt verktyg för beståndsutvecklingen både inom Blanka men speciellt i samarbete med andra sammanslutningar.

Fortsatta åtgärder: 

Medan Finnas täckning ökar kommer också antalet duplikat att öka i sökresultaten. Det blir allt viktigare att lägga vikt på metadatas kvalitet och katalogiseringspraxisen. Blankas databas behöver konverteras så att den är kompatibel med RDA, och en del redigeringsarbete i gamla poster blir nödvändigt.  

Under den närmaste tiden kommer antagligen många brister i databasen dyka upp som kräver omedelbara rättelser i katalogposterna, eller i Blanka-Finnas sökalgoritmer och facetter.

Ytterligare information: 

för återbetalning: 1778 €

Projektet börjar : 
01/04/2015
Projektet avslutas : 
29/09/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€43 500
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€48 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€38 250
Egen finansiering: 
€5 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€33 250

Ansökan fyller villkoren ställda med med UKM brev OKM/18/691/2014. Svenska enhetens utlåtande har iakttagits.