Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
fredrika.net
Larsmo kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Norra Larsmov. 60
68600
Kirjaston puhelin : 
06 7857266
Kirjaston sähköposti : 
bibl.larsmo@larsmo.fi
ISIL-tunnus : 
FI Larsm
Y-tunnus : 
0180857-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Beatrice Villman
Puhelin : 
050 4125717
Sähköposti : 
beatrice.villman@larsmo.fi
Hankkeen tavoite: 

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

...

Kuvaus : 

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

Fredrika-nätverket har funnits sedan början av 1990-talet, det består idag av 11 kommuner (Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå) med svenska som majoritetsspråk. Den gemensamma databasen Fredrika har funnits på internet sedan 1995, www.fredrika.net . Fredrika-nätverket har idag ett befolkningsunderlag på närmare 100 000 invånare.

Formellt hör varje enskilt Fredrikabibliotek till området för Vasa landskapsbibliotek. Fredrikabiblioteken är medlem i Sukkula, ett samarbetsprojekt mellan  olika typer av bibliotek i f.d. Vasa län. Den skönlitterära portalen, den svenska delen Boksampo av portalen  utvecklas i samarbete med Vasa. Samarbetet med Blanka, motsvarande nätverk i Åboland, som använder samma program som Fredrika, har under flere år varit nära.

Verksamhetsplan 2012-2013

Internt:

 • gemensamma e-tjänster, närlån
 • gemensam layout på lånekortet
 • gemensam databas/gemensamma regler och avgifter
 • Fredrikas organisation och marknadsföring
 • Fredrikas språkliga situation

Biblioteken har övergått till Marc21 under 2011. Implementering av formatet till svenska har gjorts. Web-biblioteket kommer att revideras. Man kommer nu att planerara för att använda något CMS-verktyg som ger möjlighet till 2.0-lösningar.

Kundmeddelanden och kravmeddelanden per sms planeras tas i bruk under perioden 2011-2012.

Externt

Den skönlitterära portalen

Den skönlitterära portalen KirjaSampo/Boksampo är en portal som skall presentera all skönlitteratur som finns på finländska bibliotek och också alla finländska författare.

Vasa landskapsbibliotek har åtagit sig ansvaret för koordinering och planering av den svenska tjänsten i nära samarbete med Fredrika-biblioteken. Representanter för Jakobstads stadsbibliotek och Fredrikabiblioteken är med i planeringen.

Från HelMet, huvudstadsregionens gemensamma biblioteksdatabas, har för arbetet med Kirjasampo gjorts en "dump" av på finska utgiven skönlitteratur från 1800-talet fram till 2008. För arbetet med den svenska motsvarigheten = Boksampo har inte gjorts en motsvarande "dump" vilket betyder att allt detta gamla material måste indexeras manuellt. Det är ett stort arbete som är påbörjat, men långt ifrån färdigt.  Vi anser att det på Fredrikabiblioteken finns de språkkunskaper och den litteraturkännedom som krävs för att kunna bidra till det svenska portalbygget på bästa möjliga sätt. Arbetet med att föra in uppgifter i portalen  planeras att få fortsätta 2012-2013. 

Fortbildning

Intern skolning i allt som rör det egna biblioteket planeras och genomförs av nätverkets personal och nätverkskoordinatorn. Övrig utbildning köps in eller ordnas av olika samarbetsparter.

Nätverkskoordinator

För att koordinera det utvecklingsarbete som det gemensamma nätverket förutsätter önskar Fredrikabiblioteken för perioden 2012-2013 anställa en projektledare med följande uppgifter:

 • utveckla innehållet i den gemensamma databasen
 • sköta distributionen av katalogposter
 • upprätthålla interna och externa kontakter och informationsspridning
 • fungera som web-master för Fredrikas websidor
 • sköta den interna fortbildningen för personalen vid Fredrikabiblioteken
 • indexera relevanta länkar för Länkbiblioteket och för Fredrikas hemsidor
 • fungera som sekreterare för Fredrikas ledningsgrupp

Fredrika administreras av en ledningsgrupp bestående av bibliotekscheferna i delägarkommunerna. Larsmo kommunbibliotek sköter den praktiska administrationen för Fredrika-nätverket under 2011-2012.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Larsmo kommunbibliotek/Fredrikabiblioteken beviljades 12.03.2012 60.000 euro i statsunderstöd för projektet Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013. Redovisningsperioden förlängdes tom 30.6 2014. De beviljade medlen har använts inom ovannämnda period. Administration av Fredrika-nätverket Fredrika-nätverket består av 11, huvudsakligen svenskspråkiga, kommuner i Österbotten. Det administreras och utvecklas av en ledningsgrupp bestående av delägarkommunernas bibliotekschefer. Representanter för programleverantören Oy Abilita Ab inkallas vid behov som sakkunniga. Resekostnader i samband med ledningsgruppens möten bekostas av respektive bibliotek. Övriga omkostnader i samband med mötena har betalts med NTM-projektmedel. Ett arbetsutskott förbereder de ärenden som tas upp på ledningsgruppens möten. Omkostnaderna i samband med arbetsutskottets och arbetsgruppernas möten har ersatts med NTM-projektmedel. Under nuvarande period har främst CS Library gruppen varit aktiv. En gemensam och integrerad webb-portal är under uppbyggnad. De finländska biblioteken har de senaste åren gått in för lösningar där bibliotekets webb-plats och -katalog är integrerade. Det här innebär en tydligare helhet för kunderna och även möjlighet att integrera olika e-tjänster, t.ex. Elibs-böcker, i webbiblioteket. Webbplattformen CS Library, en bibliotekswebblösning av Open Library Solutions, integrerar bibliotekets webbplats och katalog. Under verksamhetsperioden har mycket arbete lagts ner på att förbereda denna övergång till den nya gemensamma webb-plattformen CS Library. I detta arbete har nätverkskoordinatorn och IT-bibliotekarien haft centrala roller. Både extern och intern skolning har varit en viktig del under verksamhetsperioden. Under verksamhetsperioden har även möjligheten att skicka kundmeddelanden och sms direkt via biblioteksprogrammet tagits i bruk.

Jatkotoimenpiteet: 

Den nya webb-plattformen som tas i bruk under nästa verksamhetsperiod gör det lättare för biblioteken att på en gemensam plattform synliggöra sina tjänster och sin verksamhet. Vidareutveckling av gemensamma e-tjänster och närlånsfunktioner samt utveckling mot gemensamma regler och avgifter är under planering.

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€70 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€77 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€147 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€147 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€87 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
50henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
14henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€60 000
 
okm
avi