Utveckling av Fredrika-nätverket 2014-2015
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
fredrika.net
Stadsbiblioteket i Jakobstad / Fredrikabiblioteken
Kirjaston osoite : 
Runebergsgatan 12
68600
Kirjaston puhelin : 
06-7863274
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@jakobstad.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jakob
Y-tunnus : 
0209242-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Leif Storbjörk
Puhelin : 
044-7851274
Sähköposti : 
leif.storbjork@jakobstad.fi
Hankkeen tavoite: 

Fredrikabibliotekens nya portallösning för webben innebär att alla deltagande bibliotek under år 2014 kommer att använda samma typ av portallösning som Stadsbiblioteket i Jakobstad och Vasa landskapsbibliotek använder. Redan nu finns ett fungerande samarbete med Vasa kring artiklar och recensioner. Hela personalen blir engagerad på ett mycket positivt sätt.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

...

Kuvaus : 

Utveckling av Fredrika-nätverket 2014-2015, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

Bakgrund

Fredrika-nätverket har funnits sedan början av 1990-talet. Det består idag av 11 kommuner (Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå) med svenska som majoritetsspråk. Den gemensamma databasen Fredrika har funnits på internet sedan 1995, www.fredrika.net . Fredrika-nätverket har idag ett befolkningsunderlag på närmare 100 000 invånare.  Samtliga bibliotek inom Fredrika-nätverket kunde redan år 2009 erbjuda sina låntagare rätt omfattande svenska e-boktjänster. Fredrikabiblioteken är även medlem i Sukkula, ett samarbetsprojekt mellan olika typer av bibliotek i f.d. Vasa län. 

Ny portallösning ger nya möjligheter

Fredrikabibliotekens nya portallösning för webben innebär att alla deltagande bibliotek under år 2014 kommer att använda samma typ av portallösning som Stadsbiblioteket i Jakobstad och Vasa landskapsbibliotek använder. Redan nu finns ett fungerande samarbete med Vasa kring artiklar och recensioner. Hela personalen blir engagerad på ett mycket positivt sätt.

E-material på både svenska och finska i Finland

Ibruktagandet av ännu mera omfattande e-bokstjänster är ett viktigt tyngdpunktområde under denna period. De allmänna biblioteken i Finland är via projektet Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin i färd med att grunda ett eget konsortium för anskaffning av e–material till biblioteken. Det kan eventuellt bli aktuellt med vissa speciallösningar för att ordna med svenskspråkigt innehåll. När det gäller tillgången av e-tjänster på svenska i Finland är det skäl att upprätthålla de nordiska kontakterna.

Samarbetet sker regionalt och landsomfattande

Fredrikabiblioteken har under många år haft ett nära samarbete med Blanka, ett motsvarande nätverk i Åboland, som använder samma biblioteksprogram som Fredrika. Blanka har utrett en viss anknytning till Finna vilket kan öppna upp nya vägar och möjligheter för flexibla lösningar. Vi ordnar gemensamma nätverksseminarier kring dessa och andra frågor.  För att bibliotekens material skall bli sökbart i Finna krävs att det finns gränssnitt mellan Finna och de lokala biblioteksdatabaserna. Finna kommer sannolikt att använda standarden OAI-PMH för att hämta katalogmaterial från de lokala bibliotekskatalogerna. Fredrikabiblioteken önskar att i samråd med programleverantören undersöka den tekniska beredskapen för möjlighet att delta i Finna.

Den skönlitterära portalen, den svenska delen Boksampo av portalen utvecklas i samarbete med landskapsbiblioteken i Vasa och Åbo. 

 

Verksamhetsplan  2014-2015

Internt:

 • vidareutveckling av gemensamma e-tjänster och portallösningar
 • vidareutveckla närlånsfunktioner
 • utveckling mot gemensamma regler och avgifter
 • Fredrikas organisation och marknadsföring
 • Fredrikas språkliga situation

Biblioteken övergick till Marc21 år 2011. Formatet används i svenskspråkig version i Finland. Web-biblioteket går mot allt mera integrerade 2.0-lösningar.

Externt:

Boksampo

Den skönlitterära portalen KirjaSampo/Boksampo skall presentera all skönlitteratur som finns på finländska bibliotek och också alla finländska författare. I Fredrikabiblioteken finns, anser vi, de språkkunskaper och den litteraturkännedom som krävs för att kunna bidra till det svenska portalbygget. Arbetet med att föra in uppgifter planeras få fortsätta 2014-2015, dock i något mindre omfattning än tidigare år. Tyngdpunktsområden är den svenskspråkiga skönlitteraturen från i synnerhet 1960- och 1970-tal, samt barn- och ungdomslitteraturen.

Nätverkskoordinator

För att koordinera det utvecklingsarbete som det gemensamma nätverket förutsätter önskar Fredrikabiblioteken för perioden 2014-2015 anställa en projektledare med följande uppgifter:

 • utveckla innehållet i den gemensamma databasen
 • sköta distributionen av katalogposter
 • upprätthålla interna och externa kontakter och informationsspridning
 • fungera som web-master för Fredrikas websidor
 • sköta den interna fortbildningen för personalen vid Fredrikabiblioteken
 • indexera relevanta länkar
 • fungera som sekreterare för Fredrikas ledningsgrupp

It-bibliotekarie (på deltid eller för delar av perioden)

 • för vidareutveckling och förverkligande av det nya gränssnittet med 2.0-lösningar
 • koordinering av de enskilda bibliotekens innehållsproduktion av artiklar, tips, RSS, nyhetsarkiv, arrangemang, mm.
 • arbeta med bibliotekens samarbete med skolor och utbildningsinstitutioner
 • fortbildning
 • marknadsföring

 

Fortbildning

Intern skolning i allt som rör det egna biblioteket planeras och genomförs av nätverkets personal och nätverkskoordinatorn. Övrig utbildning köps in eller ordnas av olika samarbetsparter. En egen IT-bibliotekarie inom projektet får ta hand om valda bitar av fortbildningen

Fredrika administreras av en ledningsgrupp bestående av bibliotekscheferna i delägarkommunerna. Stadsbiblioteket i Jakobstad sköter den praktiska administrationen för Fredrika-nätverket under perioden 2014-2015.

 

Aiemmat hankkeet: 

För vissa  tyngdpunktsområden i utvecklingen av Fredrika-nätverket har även tidigare ansökts om utvecklingsmedel.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Efter anhållan om förlängning av redovisningsperioden fram till 30.6.2016 ges här en kort redogörelse för dagsläget och orsaker till fördröjningen. Arbetet med projektets web 2.0 - lösningar (2014 -2015) har löpt på bra under år 2015, men vi har hela tiden försökt beakta vilka regionala och landsomfattande lösningar som är på gång vilket ibland haft en fördröjande effekt på de egna besluten. Projektet har förstärkt våra strävanden att utveckla tillgången på e-material. Via projektet utvecklas datainfrastrukturen ytterligare vilket gör det lättare för slutanvändaren att ta del av e-tjänsterna. Sedan början av 2015 har Fredrikabiblioteken en gemensam Elib-sida och en gemensam Ellibs-sida tillsammans med Vasa stadsbibliotek. Våra låntagare är inskrivna som låntagare vid sitt eget kommunala bibliotek. Det är en lösning som visat sig fungera alldeles utmärkt. Vi är öppna för en utvidgning av det gemensamma digitala mediautbudet. Vid öppningen 1.10.2014 av den förnyade gemensamma Fredrikaportalen på webben : fredrikabiblioteken.fi , var de viktiga tekniska lösningarna i sin ordning och portalen har fungerat bra. Kvarstår dock en mängd mindre arbeten för att kunna optimera den gemensamma nyttan för deltagande bibliotek och för våra kunder. Arbetet med att öka synligheten på de sociala medierna fortsätter. Under år 2015 har flera personer (med biblioteksfacklig utbildning) arbetat med projektet. För närvarande (december 2015) arbetar en person med projektet. Under hösten 2015 deltog personal från Fredrikabiblioteken i den av Blankabiblioteken ordnande gemensamma Fredrika-Blanka konferensen 29-30.10. Fredrikabiblioteken och Blankabiblioteken utvecklas var för sig och tillsammans. Fredrikabiblioteken är aktiv part i samarbetet med Vasa stadsbibliotek vid genomförandet av ett projekt med ett gränsöverskridande ”fjärrlånesamarbete / regionlånesamarbete” i Österbotten som kan komma att göra det möjligt för vilken användare som helst i området att beställa in material oberoende av i vilket bibliotek det finns och oberoende av om biblioteken i fråga råkar ha olika biblioteksprogram. Fredrikabiblioteken har under hösten 2015 sammanställt ett utkast till gemensamma regler och avgifter, ett utkast som ska stämmas av med Vasa stadsbibliotek vid ett gemensamt möte våren 2016. Av projektmedlen som Regionförvaltningsverket beviljat (40.000 euro) beräknas omkring hälften av summan kvarstå vid årsskiftet. Vi har därför anhållit om uppskov med redovisningen för att under år 2016 kunna använda de återstående medlen på bästa sätt för de mål och syften som finns för projektet.

TILLÄGG VID SLUTREDOVISNINGEN:

Projektanställda bibliotekarier har aktivt arbetat med innehåll på svenska och finska samt koordinerat de enskilda bibliotekens arbete med boktips/artiklar. Barn-sidorna och unga-sidorna har fått sig ett lyft med bl.a. "tipslistor" på olika teman och formulär där användare har möjlighet att skicka in sina boktips. Ett visst fokus har också varit på att lyfta fram Fredrikabibliotekens gemensamma utbud av e-böcker.

Redan nu pågår ett föreberedande arbete med att ta Fredrikas bibliotekswebb till nästa nivåförhöjning som går under namnet Saga. 

Det nära samarbetet med Vasa stadsbibliotek fortsätter i akt och mening att öppna upp både Vasas och Fredrikas bestånd i en gemensam österbottnisk sökfunktion.

Fredrikabiblioteken har aktivt arbetet med marknadsföring via olika kanaler. De lokala biblioteken har med Fredrikasamarbetet i ryggen haft framgångar med att få synlighet i skolornas och förskoleundervisningens läroplansarbete i kommunerna.

 

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€80 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€82 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€162 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€89 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€49 400

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
72henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
20henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€40 000
 
okm
avi