Utveckling av Fredrika-nätverket 2015-2016
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Fredrikabibliotekens logo
Korsholms bibliotek
Kirjaston osoite : 
Skolvägen 1
65610
Kirjaston puhelin : 
06-3277270
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@korsholm.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Korho
Y-tunnus : 
0181101-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Seitamaa-Svenns
Puhelin : 
06-327272
Sähköposti : 
sari.seitamaa-svenns@korsholm.fi
Hankkeen tavoite: 

Målsåttningen med projektet är att vidareutveckla Fredrikabibliotekens webbplats samt internt skola webbadministratörer inom nätverkets bibliotek.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Genom kontinuerlig användning och vidareutveckling av webbplatsen så att innehållet motsvarar bibliotekskundernas behov. Aktiv innehållsproduktion på båda språken.

Kuvaus : 

Utveckling av Fredrika-nätverket 2015-2016, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

Bakgrund

Fredrika-nätverket har funnits sedan början av 1990-talet. Det består idag av 11 kommuner (Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå) med svenska som majoritetsspråk. Den gemensamma databasen Fredrika har funnits på internet sedan 1995 och på hösten 2014 lanserade nätverket den nya webbplatsen www.fredrikabiblioteken.fi. Fredrika-nätverket har idag ett befolkningsunderlag på närmare 100 000 invånare. Samtliga bibliotek inom Fredrika-nätverket kunde redan år 2009 erbjuda sina låntagare rätt omfattande svenska e-bokstjänster.

Vidareutveckling av portalen

Vidareutvecklingen av nätverkets nya Fredrikabibliotekens portal är mycket viktigt. För alla 11 deltagande bibliotek fördelas årligen ansvarsveckor och då ligger fokusen på webbplatsens innehållsproduktion. Hela personalen är engagerad på ett mycket positivt sätt men fortlöpande fortbildning i de olika kommunbiblioteken behövs för att upprätthålla administratörs- samt redaktörskunskaper i det nya webbprogrammet. Nätverket ska via sociala media aktivt marknadsföra sina bibliotekstjänster. Surfplattor eller motsvarande mobila apparater behöver anskaffas till varje kommuns bibliotek (minst 2 st/ kommun) för att bibliotekspersonalen skall kunna hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen samt trenderna inom sociala medier.

Det fungerande samarbetet med Vasa stadsbibliotek kring artiklar och recensioner i respektive portaler kommer att fortsätta.

E-material på både svenska och finska i Finland

Ibruktagandet av ännu mera omfattande e-bokstjänster är ett viktigt tyngdpunktsområde i vilket nätverket samarbetar med Vasa landskapsbibliotek. Konsortiet för de allmänna biblioteken i Finland (projektet Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin) är en kanal via vilket nätverket önskar underlätta anskaffning av e–material till biblioteken. Det kan eventuellt bli aktuellt med vissa speciallösningar för att ordna med svenskspråkigt innehåll. När det gäller tillgången av e-tjänster på svenska i Finland är det skäl att upprätthålla de nordiska kontakterna.

Fredrikabiblioteken ska i samarbete med biblioteken i Blanka utreda möjligheten att utnyttja gratis e-material utgivet på svenska. Blanka gör den huvudsakliga projektansökan för detta delprojekt.

Fungerande logistik samt utvecklandet av processer

Fredrikabiblioteken vill ytterligare aktivera samarbetet med Vasa landskapsbibliotek genom att utreda och förverkliga ett gemensamt övergripande biblioteksnätverk. Fredrikabiblioteken och Vasa landskapsbibliotek är överens om att detta behöver göras och skapas nu, och därför går vi in för ett gemensamt projekt för ändamålet. Målsättningen är att utveckla en fungerande låne- och transportmodell som överbygger de olika bibliotekssystemen. Genom att ta i bruk den nyaste standarden som utkommit ska detta vara fullt möjligt.  (Här avses bland annat den i juli 2014 publicerade ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions – fjärrlånestandarden som fungerar med XML och Web-service gränssnitt). Vasa landskapsbibliotek gör projektanhållan för vårt samprojekt och Vasa landskapsbibliotek administrerar projektet i nära samarbete med Fredrikabibliotekens ledningsgrupp. Vi räknar med att vårt samprojekt kan vara av intresse även för andra regionala biblioteksnätverk, landskapsbibliotek och kommande regionbibliotek i Finland som funderar på övergripande strukturer. Det ekonomiska värdet kan vara betydande.

Övrigt:

Bibliotekssystemet i bokbussarna borde vidareutvecklas. Åtgärder för att förbättra ergonomin samt underlätta processer vid låneservice ska undersökas. Ur kundperspektiv skulle lånekort i mobilen vara en innovativ nyhet vi även önskar testa.

Samarbetet sker regionalt och landsomfattande

Fredrikabiblioteken har under många år haft ett nära samarbete med Blanka, ett motsvarande nätverk i Åboland, som använder samma biblioteksprogram som Fredrika. Blanka har utrett en viss anknytning till Finna vilket kan öppna upp nya vägar och möjligheter för flexibla lösningar. Vi ordnar gemensamma nätverksseminarier kring dessa och andra frågor.  För att bibliotekens material skall bli sökbart i Finna krävs att det finns gränssnitt mellan Finna och de lokala biblioteksdatabaserna. Finna kommer sannolikt att använda standarden OAI-PMH för att hämta katalogmaterial från de lokala bibliotekskatalogerna. Fredrikabiblioteken önskar att i samråd med programleverantören undersöka den tekniska beredskapen för möjlighet att delta i Finna.

Den skönlitterära portalen, den svenska delen Boksampo av portalen utvecklas i samarbete med landskapsbiblioteken i Vasa och Åbo. 

 

Verksamhetsplan 2015-2016

Internt:

 • vidareutveckling av gemensamma e-tjänster och portallösningar
 • sociala medier som marknadsföringskanal av bibliotekstjänster
 • vidareutveckling av närlånsfunktioner (seutulainaus) i samarbete medVasa landskapsbibliotek
 • utveckling mot gemensamma regler och avgifter
 • Fredrikas organisation och marknadsföring
 • Fredrikas språkliga situation

Grundskolans nya läroplan, som tas i bruk år 2016 innebär utmaningar för de allmänna biblioteken och i synnerhet för Fredrikabiblioteken som arbetar på det tvåspråkiga planet.

Biblioteken övergick till Marc21 år 2011. Formatet används i svenskspråkig version i Finland. Webbiblioteket vidareutvecklas med integrerade 2.0-lösningar.

 

Externt:

Boksampo

Den skönlitterära portalen KirjaSampo/ Boksampo skall presentera all skönlitteratur som finns på finländska bibliotek och också alla finländska författare. I Fredrikabiblioteken finns, anser vi, de språkkunskaper och den litteraturkännedom som krävs för att kunna bidra till det svenska portalbygget. Arbetet med att föra in uppgifter planeras få fortsätta 2015-2016, dock i något mindre omfattning än tidigare år. Lämpliga utvalda tyngdpunktsområden behandlas, Vasa landskapsbibliotek koordinerar.

Nätverkskoordinator

För att koordinera det utvecklingsarbete som det gemensamma nätverket förutsätter önskar Fredrikabiblioteken för perioden 2015-2016 anställa en projektledare med följande uppgifter:

 • utveckla innehållet i den gemensamma databasen
 • sköta distributionen av katalogposter
 • upprätthålla interna och externa kontakter och informationsspridning
 • fungera som web-master för Fredrikas webbplats
 • sköta den interna fortbildningen för personalen vid Fredrikabiblioteken
 • fungera som sekreterare för Fredrikas ledningsgrupp

It-bibliotekarie (på deltid eller för delar av perioden)

 • vidareutveckla innehållet av den nya webbplatsen
 • redaktionellt arbete med webbplatsen
 • koordinera de enskilda bibliotekens innehållsproduktion av artiklar, tips, RSS, nyhetsarkiv, arrangemang, mm.
 • arbeta med bibliotekens samarbete med skolor och utbildningsinstitutioner
 • fortbildning
 • marknadsföring

 

Fortbildning

Intern skolning i allt som rör det egna biblioteket planeras och genomförs av nätverkets personal och nätverkskoordinatorn. Övrig utbildning köps in eller ordnas av olika samarbetsparter. En egen IT-bibliotekarie inom projektet får ta hand om valda bitar av fortbildningen

Fredrika administreras av en ledningsgrupp bestående av bibliotekscheferna i delägarkommunerna. Korsholms bibliotek sköter den praktiska administrationen för Fredrika-nätverket under perioden 2015-2016.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Fredrika-nätverket prioriterade utvecklingen av den gemensamma webbportalen och med hjälp av projektanställda förbereddes versionbyte av webbplatsen (Saga) samt ordnades fortbildning för webbadministratörer i den nya versionen.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Fredrikabibliotekens webbplats; de svenska, finska samt engelska sidorna:

https://www.fredrikabiblioteken.fi/

https://www.fredrikabiblioteken.fi/?culture=fi

https://www.fredrikabiblioteken.fi/?culture=en

Produktion av videoklipp för hur låna e-ljudböcker. Länkas till Fredrika-nätverkets webbplats.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Fredrika-nätverket anordnade en iPad kurs för bibliotekspersonalen samt en intern skolning för bibliotekens webbadministratörer i den nya webbmiljön.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€88 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€82 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€170 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€17 900
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
37henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi