Utveckling av Fredrika-nätverket 2016-2017
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vörå kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Härmävägen 8
66600
Kirjaston puhelin : 
06-3821686
Kirjaston sähköposti : 
bibl.vora@vora.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vorma
Y-tunnus : 
2050514-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Marina Sandström
Puhelin : 
06-3821685
Sähköposti : 
marina.sandstrom@vora.fi
Hankkeen tavoite: 

Målet med projektet är att i en rapport sammanställa den kartläggning som gjorts samt att synliggöra den mångkulturella biblioteksverksamheten och behovet av den.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Utifrån den teoretiska informationen i rapporten startas konkret och koordinerad mångkulturell biblioteksverksamhet. Mångkulturella biblioteksträffar samt fortbildning för personalen ordnas.

Kuvaus : 

Utveckling av Fredrika-nätverket 2016-2017, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

Bakgrund

Fredrika-nätverket har funnits sedan början av 1990-talet. Det består idag av 11 kommuner (Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå) med svenska som majoritetsspråk. Den gemensamma databasen Fredrika har funnits på internet sedan 1995 och hösten 2014 lanserade nätverket den nya webbplatsen www.fredrikabiblioteken.fi. Fredrika-nätverket har idag ett befolkningsunderlag på närmare 100 000 invånare. Samtliga bibliotek inom Fredrika-nätverket kunde redan år 2009 erbjuda sina låntagare omfattande svenska e-bokstjänster.

Vidareutveckling av portalen

Vidareutvecklingen av nätverkets nya Fredrikabibliotekens portal är mycket viktigt. För alla 11 deltagande bibliotek fördelas årligen ansvarsveckor och då ligger fokusen på webbplatsens innehållsproduktion främst på svenska och finska. För ett fortsatt stödjande av läsfrämjande borde nu Fredrikabibliotekens barn- och ungdomssidor utvecklas och göras mer levande. Med tips om barn och ungdomslitteratur samt verksamhet inom området kunde ett större engagemang för fredrikaportalens barn-och ungdomssidor väckas.

Med ett alltmer mångkulturellt samhälle är det viktigt att biblioteket gör sig tillgängligt för alla. Kommunerna inom Fredrikasamarbetet har på senare tid tagit emot ett ökande antal flyktingar och asylsökande. Tyngdpunkten i utvecklingen av portalen borde nu ligga alltmer på de engelskspråkiga sidorna. Dessutom borde möjligheten att producera och införa information på andra stora nyinkomna språk undersökas. En koordinator för mångkulturell biblioteksverksamhet på heltid kunde producera material, koordinera samt engagera och stöda bibliotekspersonalen i detta.

E-material på både svenska och finska i Finland

Ibruktagandet av ännu mera omfattande e-bokstjänster är ett viktigt tyngdpunktsområde i vilket nätverket samarbetar med Vasa landskapsbibliotek.

Möjligheten att implementera e-tidskrifter i Fredrikaportalen borde undersökas.

Konsortiet för de allmänna biblioteken i Finland (projektet Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin) är en kanal via vilket nätverket önskar underlätta anskaffning av e–material till biblioteken. Det kan eventuellt bli aktuellt med vissa speciallösningar för att ordna med svenskspråkigt innehåll. När det gäller tillgången av e-tjänster på svenska i Finland är det skäl att upprätthålla de nordiska kontakterna. Samarbetet med Vasa stadsbibliotek kring e-böcker fortsätter

Fungerande logistik samt utvecklandet av processer

Fredrikabiblioteken fortsätter samarbetet med Vasa landskapsbibliotek genom att utreda och förverkliga ett gemensamt övergripande biblioteksnätverk. Fredrikabiblioteken och Vasa landskapsbibliotek är överens om att detta behöver göras och skapas nu, och därför går vi in för ett gemensamt projekt för ändamålet. Målsättningen är att utveckla en fungerande låne- och transportmodell som överbygger de olika bibliotekssystemen. Genom att ta i bruk den nyaste standarden som utkommit ska detta vara fullt möjligt.  (Här avses bland annat den i juli 2014 publicerade ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions – fjärrlånestandarden som fungerar med XML och Web-service gränssnitt). Vasa landskapsbibliotek gör fortsatt projektanhållan för vårt samprojekt och Vasa landskapsbibliotek administrerar projektet i nära samarbete med Fredrikabibliotekens ledningsgrupp. Vi räknar med att vårt samprojekt kan vara av intresse även för andra regionala biblioteksnätverk, landskapsbibliotek och kommande regionbibliotek i Finland som funderar på övergripande strukturer. Det ekonomiska värdet kan vara betydande.

Övrigt:

Bibliotekens e-tjänster borde utvecklas. För att tillgodose kundernas önskemål samt öka användarvänligheten ur kundperspektiv, borde möjligheten att införa samt implementera elektroniska betalningslösningar i den gemensamma webbportalen undersökas.

Samarbetet sker regionalt och landsomfattande

Fredrikabiblioteken har under många år haft ett nära samarbete med Blanka, ett motsvarande nätverk i Åboland, som använder samma biblioteksprogram som Fredrika. Blanka har utrett en viss anknytning till Finna vilket kan öppna upp nya vägar och möjligheter för flexibla lösningar. Vi ordnar gemensamma nätverksseminarier kring dessa och andra frågor. För att bibliotekens material skall bli sökbart i Finna krävs att det finns gränssnitt mellan Finna och de lokala biblioteksdatabaserna. Finna kommer sannolikt att använda standarden OAI-PMH för att hämta katalogmaterial från de lokala bibliotekskatalogerna. Fredrikabiblioteken önskar att i samråd med programleverantören undersöka den tekniska beredskapen för möjlighet att delta i Finna.

Den skönlitterära portalen KirjaSampo/Boksampo utvecklas i samarbete med landskapsbiblioteken i Vasa och Åbo men nu med tyngdpunkt på ungdomsportalen Sidospår. Samarbetet kunde ske via de tips som publiceras på fredrikabiblioteken.fi, d.v.s. att de också samlas på Sidospår. Vasa stadsbibliotek koordinerar och gör en egen ansökan för detta projekt.

Verksamhetsplan 2016-2017

Internt:

 • vidareutveckling av gemensamma e-tjänster och portallösningar

 • sociala medier som marknadsföringskanal av bibliotekstjänster

 • vidareutveckling av regionlånsfunktioner (seutulainaus) i samarbete medVasa landskapsbibliotek

 • utveckling mot gemensamma regler och avgifter

 • Fredrikas organisation och marknadsföring

 • Fredrikas språkliga situation

Grundskolans nya läroplan, som tas i bruk år 2016 innebär utmaningar för de allmänna biblioteken och i synnerhet för Fredrikabiblioteken som arbetar på det tvåspråkiga planet.

Externt:

Nätverkskoordinator

För att koordinera det utvecklingsarbete som det gemensamma nätverket förutsätter önskar Fredrikabiblioteken för perioden 2016-2017 anställa en projektledare med följande uppgifter:

 • utveckla innehållet i den gemensamma databasen

 • sköta distributionen av katalogposter

 • upprätthålla interna och externa kontakter och informationsspridning

 • fungera som web-master för Fredrikas webbplats

 • sköta den interna fortbildningen för personalen vid Fredrikabiblioteken angående bibliotekssystemet

 • fungera som sekreterare för Fredrikas ledningsgrupp

Koordinator för mångkulturell biblioteksverksamhet

För att koordinera det utvecklingsarbete som den mångkulturella biblioteksverksamheten förutsätter önskar Fredrikabiblioteken för perioden 2016-2017 anställa en projektledare på heltid med följande uppgifter

 • vidareutveckla innehållet av den nya webbplatsen

 • koordinera och arrangera mångkulturella biblioteksträffar för nyfinländare inom Fredrikabiblioteken.

 • arbeta med biblioteken som stöd för invandrare under integrationsprocessen

 • Samarbeta och stöda bibliotekspersonalen i det multikulturella läsfrämjandet

 • koordinering av material på övriga språk, såväl på webbplatsen som inom biblioteken.

 • utveckla bibliotekens samarbete med skolor och utbildningsinstitutioner

 • koordinering av material på engelska och främmande språk samt barn- och ungdomssidorna, utreda på vilka nyinkomna språk information behövs

 • marknadsföring

Resekostnader för nätverkskoordinatorn samt koordinatorn för mångkulturell biblioteksverksamhet resor till utbildningstillfällen och utevecklingsmöten/seminarier beräknas vara 8000€

Fortbildning

Intern skolning i allt som rör det egna biblioteket planeras och genomförs av nätverkets personal och nätverkskoordinatorn. Övrig utbildning köps in eller ordnas av olika samarbetsparter. En egen IT-bibliotekarie inom projektet tar hand om valda bitar av fortbildningen.

Fredrika administreras av en ledningsgrupp bestående av bibliotekscheferna i delägarkommunerna. Vörå kommunbibliotek sköter den praktiska administrationen för Fredrika-nätverket under perioden 2016-2017.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Fredrikabiblioteken består av 11 kommuner (Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå) med svenska som majoritetsspråk. Med ett alltmer mångkulturellt samhälle är det viktigt att biblioteket gör sig tillgängligt för alla. Kommunerna inom Fredrikasamarbetet har på senare tid tagit emot ett ökande antal flyktingar och asylsökande. För att koordinera det utvecklingsarbete som den mångkulturella biblioteksverksamheten förutsätter anställer Fredrikabiblioteken för perioden 2016-2017 projektledare

Målet med projektet var att i en rapport sammanställa den kartläggning som gjorts samt att synliggöra den mångkulturella biblioteksverksamheten och behovet av den

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

För att driva den mångkulturella verksamheten framåt och ge biblioteken hjälp och stöd i sitt arbete behövdes svar på frågorna:
1. Vilket materialbestånd finns och på vilka språk i
nätverksbiblioteken?
2. Vilka språk talas i kommunerna?

En omfattande rapport gjordes för att ge Fredrikabiblioteken en utgångspunkt i sin mågkulturella verksamhet

Jatkotoimenpiteet: 

Under 2017-2018 önskar Fredrika därför anställa en projektledare för att utifrån den teoretiska informationen i rapporten starta upp konkret och koordinerad mångkulturell biblioteksverksamhet.

Fortsatt fortbildning ordnas för personalen inom Fredrikabiblioteken

Lisätietoa: 

Bokslutet översteg understödet. Den överstigna delen finansieras med egna medel.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
29/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€90 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€42 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€133 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€48 857
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 497
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
24henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

För anställandet av en koordinator för mångkulturell biblioteksverksamhet och fortbildning 2016-2017. Se promemoria: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2016.

 
okm
avi