Utveckling av Fredrika-nätverket 2017-2018
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Stadsbiblioteket i Närpes
Kirjaston osoite : 
Kyrkvägen 2
64200
Kirjaston puhelin : 
0401600605
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@narpes.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Narpe
Y-tunnus : 
0181367-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Magdalena Udd
Puhelin : 
0401600667
Sähköposti : 
magdalena.udd@narpes.fi
Hankkeen tavoite: 

Utvecklande av Fredrikabibliotekens interna och externa verksamhet och tjänster.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-ekonomisk uppföljning

-mellanrapporter av projektanställda

Kuvaus : 

Bakgrund

Fredrika-nätverket grundades i början av 1990-talet. I dagsläget består det av 11 tvåspråkiga kommuner längs Österbottens västkust (Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå) med svenska som majoritetsspråk. Den gemensamma databasen Fredrika har funnits på internet sedan 1995 och hösten 2014 lanserades nätverkets nya webbplats www.fredrikabiblioteken.fi. Fredrika-nätverket har i dag ett befolkningsunderlag på närmare 100 000 invånare. Samtliga bibliotek inom Fredrika-nätverket kunde redan år 2009 erbjuda sina låntagare omfattande svenska e-bokstjänster.

Vidareutveckling av portalen

För att Fredrikabibliotekens portal ska kunna hålla en hög användarvänlig nivå är vidareutveckling mycket viktig. Under hösten 2016 kommer portalens användargränssnitt att uppdateras. Innehållsproduktion på svenska, finska och även en del engelska genomförs via s.k. ansvarsveckor som fördelas på alla 11 bibliotek under året. Fredrikabibliotekens barn- och ungdomssidor har utvecklats och gjorts mer levande och innehållsrika, och arbetet med dessa sidor pågår ständigt. 

Under 2016-2017 planeras innehållsproduktion av mångkulturellt, engelsk- och flerspråkigt material på portalen. Detta möjliggörs genom anställandet av en koordinator för mångkulturell biblioteksverksamhet. Koordinatorn skall dessutom koordinera, engagera och stöda bibliotekspersonalen i fortsatt mångkulturell innehållsproduktion. Målgruppen för innehållet är de flyktingar, asylsökare och invandrare som är bosatta inom Fredrika-nätverket. Med ett allmer mångkulturellt samhälle är det viktigt att biblioteket gör sig tillgängligt för alla. 
 

Fungerande logistik samt utvecklandet av processer

Fredrikabiblioteken fortsätter samarbetet med Vasa landskapsbibliotek genom att utreda och förverkliga ett gemensamt övergripande biblioteksnätverk, regionlånesamarbetet "gränslöst bibliotek". Målsättningen är att utveckla en fungerande låne- och transportmodell som överbygger de olika bibliotekssystemen. Detta skulle göra det möjligt för vilken användare som helst i området att beställa in material oberoende av i vilket bibliotek det finns och oberoende av om biblioteken i fråga råkar ha olika biblioteksprogram. Vasa Landskapsbibliotek administrerar projektet i nära samarbete med Fredrikabibliotekens ledningsgrupp. Fredrikabiblioteken sammanställde under hösten 2015 ett utkast till gemensamma regler och avgifter som tillsammans med Vasa landskapsbibliotek gicks igenom under våren 2016. Vasa Landskapsbibliotek har för närvarande projektmedel för utvecklande åren 2016-2017. Katve arbetsgrupp har utfärdat en rekommendation om att fjärrlånestandard ISO 18626 används. I övrigt inväntar projektet programutveckling från programleverantörerna samt den nya bibliotekslagen. Projektet lär vara av intresse även för andra regionala biblioteksnätverk, landskapsbibliotek och kommande utvecklingsbibliotek i Finland som planerar övergripande strukturarbete. Det ekonomiska värdet kan vara betydande. 

 

Verksamhetsplan 2017-2018

Internt:

 • vidareutveckling av gemensamma e-tjänster och portallösningar, hösten 2016 tas CSL/Saga i bruk för den gemensamma Fredrikaportalen
 • Direkt marknadsföring av bibliotekstjänster
 • vidareutveckling av regionlånsfunktioner i samarbete med Vasa landskapsbibliotek samt fortsatt utveckling mot gemensamma regler och avgifter.

Externt:

Tillsammans på bibban: den mångkulturella biblioteksanvändaren i fokus (tema 1: biblioteket för alla)

En koordinator för mångkulturell biblioteksverksamhet har anställts för perioden 1.9.2016-28.2.2017. Koordinatorns arbete kommer i detta första skede att handla om kartläggning av Fredrikakommunerna. Hur ser integrationsprocesserna ut i de olika kommunerna, vilken roll har biblioteken, vilka är de olika språk- och invandrargrupperna? Vad önskar nyfinländare för bibliotekstjänster, hur kan biblioteken stå till tjänst? Vilka instanser har biblioteken möjlighet att samarbeta med, kommunala-, statliga- och frivilligorganisationer? Koordinatorn behöver även jobba med vidareutveckling av Fredrikabiblioteken.fi och producera mångkulturellt material utgående från de svar kartläggningen ger. Koordinatorns kartläggningsarbete under anställningsperioden sammanfattas i en rapport till Fredrikabiblioteken. Koordinatorn presenterar rapporten i slutet av anställningsperioden under ett fortbildningsseminarium dit även representanter för RFV bjuds in. 

Denna omfattande kartläggning kommer att ge mycket information till Fredrikabiblioteken. Genom kartläggningen skapas också förväntningar biblioteken behöver tillgodose. Under 2017-2018 önskar Fredrika därför anställa en projektledare för att utifrån den teoretiska informationen i rapporten starta upp konkret och koordinerad mångkulturell biblioteksverksamhet som vänder sig direkt till biblioteksanvändaren. Fredrikabiblioteken behöver hjälp med att: 

 • koordinera och arrangera mångkulturella biblioteksträffar för nyfinländare inom Fredrikabiblioteken. Utgående från rapporten, vad önskar sig nyfinländare för slags biblioteksträffar, vad vill de få ut av sina lokala bibliotek? Hur gör vi i praktiken?
 • utveckla konkreta metoder med vilka biblioteken kan ge stöd för invandrare under integrationsprocessen.
 • konkret utveckla det multikulturella läsfrämjandet. Rapporten kartlägger Fredrikas material på främmande språk, hur kan vi utnyttja detta på bästa sätt? Projektledaren kan t.ex. skapa ett nätverk av sagoläsare med främmande språk som kan anlitas av Fredrikabiblioteken.
 • Biblioteken och samarbetspartners såsom kommunala integrationsnätverk, frivilligorganisationer, skolor, utbildningsinstitutioner, osv. Utgående från tidigare projekts kartläggning bygger projektledaren upp konkreta samarbetsmodeller, konstruerar ett nätverk.
 • Producera instruktionsvideon tillgängliga för olika målgrupper och språk.
   

  Projektledaren för "Tillsammans på bibban" anställs för 12 månaders heltidsarbete, bibliotekariegrundlön enligt AKTA kollektivavtal. 

 

Projektanställd för uppgörande av gemensam medieplan för Fredrikabiblioteken (tema 4: det verkningsfulla biblioteket)

I och med den mångkulturella koordinatorns planerade kartläggning av Fredrikas material på övriga språk, framkom behovet av en total kartläggning av Fredrikas samlingar och användningen av dessa. De 11 kommunerna Fredrika består av har både likheter och olikheter. Hur framkommer dessa då man ser till materialet som finns på biblioteken? Kan vi samarbeta kring materialet i större utsträckning än vad vi gör i dag, speciellt med tanke på olika målgrupper? Utöver dessa frågeställningar är en total kartläggning över Fredrikas samlingar också till fördel i samband med regionallåneprojektet med Vasa stadsbibliotek/landskapsbibliotek. Samtidigt utreder projektanställda möjligheter för e-material på svenska i Finland, eftersom det i dagsläget till största del endast erbjuds e-material på finska via konsortiet.

Projektanställda för uppgörande av gemensam medieplan anställs för 6 månader heltidsarbete, bibliotekariegrundlön enligt AKTA kollektivavtal. 

 

Resekostnader för mångkulturella koordinatorn (resor till utbildningstillfällen, utvecklingsmöten samt seminarier) beräknas vara 4.000 euro. 

Resekostnader för projektanställda/medieplan (resor till utbildningstillfällen, utvecklingsmöten samt seminarier) beräknas vara 2.000 euro. 

Resekostnader totalt: 6.000 euro.

 

FortbildningIntern skolning i allt som rör det egna biblioteket planeras och genomförs av nätverkets personal. Övrig utbildning köps in eller ordnas tillsammans med samarbetsparter.  Förväntade fortbildningskostnader för Fredrika 2017-2018:10.000 euro.

Fredrika administreras av en ledningsgrupp bestående av bibliotekscheferna i delägarkommunerna. Stadsbiblioteket i Närpes sköter den praktiska administrationen för Fredrika-nätverket under perioden 2017-2018.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Fredrikabiblioteken
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Fredrikabibliotekens ledningsgrupp

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projektets mål var utvecklande av Fredrikabibliotekens interna och externa verksamhet och tjänster. Betoningen låg på mångkulturalrism på bibliotek.

Externt
Projektet Tillsammans på bibban: den mångkulturella biblioteksanvändaren i fokus leddes under perioden 1.9.2017-30.6.2018 av projektledare Jeanette Östman. Utgående från tidigare projekts (LSSAVI/5257/07.03.01/2015) kartläggning och teoretiska informationssamlande startades konkret och koordinerad mångkulturell biblioteksverksamhet upp på Fredrikabiblioteken. 

Internt
Flera skolningar och fortbildningar relevanta för Fredrikabibliotekens personal ordnades under projekttiden.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Projektledare Jeanette Östmans slutrapport:

Ett bibliotek av och för alla - mångkulturell biblioteksverksamhet vid Fredrikabiblioteken

Interna och externa nyhetsbrev producerade av Jeanette Östman

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Externt
TIllsammans på bibban: den mångkulturella biblioteksanvändaren i fokus: Jeanette Östman bidrog till att tillsammans med Fredrikas bibliotekspersonal utveckla redan befintlig verksamhet vid Fredrikabiblioteken liksom även till att bygga upp ny mångkulturell verksamhet. I samarbete med de enskilda biblioteken och andra aktörer tog hon fram skräddarsydda verksamhetsplaner som beaktar de lokala behoven och förutsättningarna, liksom personalens och besökarnas önskemål. Till verksamhetsplanerna har även hört kartläggning av möjligheterna till samarbete med andra aktörer och evenemant på orten, samt uppgörande av planer över hur man lokalt ska nå ut med information om bibliotekets verksamhet. Projektet har lett till ökat samarbete både inom och utanför Fredrikanätverket, och biblioteksnätverket har även fått positiv synlighet. Den mångkulturella verksamheten har som ett resultat av projektet ökat och utvecklats vid Fredrikabiblioteken. Projektets slutrapport Ett bibliotek av och för alla har varit till stor nytta både för Fredrikanätverket samt utomstående aktörer.

Internt
Fredrikabibliotekens personal har fått ta del av olika skolningar och fortbildningar, dels ordnade med Fredrikabibliotekens egen personal (bl.a. mångkulturella fortbildningsdagar med Jeanette Östman som planerare och moderator), dels inköpta fortbildningar.

Jatkotoimenpiteet: 

Fredrikabiblioteken tar avstamp i det avslutade mångkulturella projektet, och utgående från erfarenheterna samt slutrapporten upprätthåller och utvecklar biblioteken den mångkulturella biblioteksverksamheten.

 

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€86 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€42 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€128 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€58 488
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 488
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
13kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
208henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
51kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 022henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000

Se motiveringspromemoria, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2017.

Fredrika-nätverket beviljas 35 000 euro för anställandet av en projektledare för mångkulturell biblioteksverksamhet samt för anordnandet av fortbildnin för nätverkets personal.

 
okm
avi