Vårt bibliotek för alla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Blankabiblioteken
Kimitoöns kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Tullbacksv. 7a
25900
Kirjaston puhelin : 
02 - 4260 266
Kirjaston sähköposti : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kimto
Y-tunnus : 
0133833-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Sjöblom
Puhelin : 
02-4260 267
Sähköposti : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektets målsättning är att på ett konkret sätt förbättra förutsättningarna för tillgänglighet till Blankabibliotekens material och tjänster för den kundgrupp, som av olika orsaker för tillfället har svårt eller omöjligt att ta del av dem.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

En kartläggning av behoven med resulterande möjliga handlingsmodeller.

Pilotprojekt som testar modellerna och en handlingsplan för Blankabiblioteken.

Kuvaus : 

Blankabiblioteken är ett bibliotekssamarbete mellan de två kommunerna Pargas stad och Kimitoöns kommun. Båda kommunerna är skärgårdskommuner med långa avstånd till centralorternas bibliotek och  knappt med allmänna kommunikationsmedel. För personer med begränsad rörlighet kan det vara mycket svårt att ta del av våra tjänster.

Det har tidigare funnits boksamlingar på hälsostationer och åldringshem. Inom Pargas stad verkade tidigare också en biblioteksbåt. Nu saknas den uppsökande verksamhet i form av hemservice eller boken kommer, som skulle behövas inom Blanka

Vårt material som riktar sig till personer med specialbehov har inte heller nått ut till sina målgrupper på ett önskvärt sätt.  

Det är bibliotekets skyldighet att främja tillgänglighet för kommunens alla invånare. Vi är medvetna om att det här finns ett klart behov av att förbättra tillgängligheten, men vi saknar modeller för hur det bäst kan förverkligas med hänsyn till våra lokala förhållanden och med begränsade resurser.

 Förbättrad tillgänglighet

 Målgrupp för projektet är den kundgrupp, för vilken tillgång till bibliotekets serviceutbud är problematisk eller omöjlig.

 Det här inkluderar personer som av olika orsaker permanent eller tillfälligt är bundna till hemmet.

Orsakerna kan vara begränsad rörlighet på grund av sjukdomsfall, ålder, någon form av handikapp eller anstaltboende.

 Det inkluderar också personer som stöter på andra hinder för att ta del av bibliotekets serviceutbud. På grund av olika specialbehov såsom t.ex. lässvårigheter, språk- eller kulturbarriärer kan  tröskeln att ta del av bibliotekets material kanske kännas för hög.

 Med det här projektet vill vi

 1. i nära samarbete med olika intressebevakande organ och föreningar kartlägga

- vilka behoven är för uppsökande verksamhet, och

- hur vi bättre kan tillgängliggöra biblioteket för grupper med specialbehov.
 

2. på basen av kartläggningen utreda vilka möjligheter det finns att på ett konkret, långsiktigt och kostnadseffektivt sätt tillsammans med intresserade samarbetsparter förbättra tillgängligheten.
 

3. genom ett mindre pilotprojekt testa föreslagna lösningar, där bibliotekets främsta roll kanske blir att fungera som koordinator och tillhandahålla hjälpmedel för att främja tillgänglighet. Pilotprojektet kan bl.a. rikta in sig på dem som varit eller normalt är aktiva kunder i biblioteket, men som nu p.g.a. rörelsehinder, synskada eller sjukdomsfall inte klarar av att besöka biblioteket själv.

 4. utveckla, lära ut och marknadsföra Blankabibliotekens tjänster specifikt för projektets målgrupp.  Projektet omfattar naturligtvis bibliotekens hela utbud av material och tjänster, men vi vill lyfta fram några specialområden inom mångsidig läsning som kan vara speciellt viktiga för den här målgruppen, såsom lättläst och storstilt material, e-material, Celia, ljudböcker och också högläsningsverksamhet.

  Förverkligande och tidtabell

 En absolut förutsättning för att kunna genomföra projektet och lägga grunderna för ett fortsatt långsiktigt arbete, är ett nära samarbete med olika intressebevakare. De inkluderar speciellt kommunens omsorgs- och äldreomsorgsavdelningar, den frivilliga föreningssektorn och andra aktörer såsom Kårkulla, församlingarna, m.fl.

 Projektets tidtabell är den 3.4.2017 – 31.12.2018.

 En projektledare anställs för tre månader för att i nära samarbete med bibliotekspersonalen och intresserade samarbetsparter verkställa projektets tre första delmoment.

 För det fjärde delmomentet ansvarar Blankabibliotekens personal under projektledarens handledning.

Kostnader

Understödet söks för att anställa en projektanställd för 3 månader, resekostnader och teknisk utrustning.

Som egen insats räknas arbetsinsats på 2 månader sammanlagt, arbetsutryme, dator och övrig utrustning för projektledaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pargas stadsbibliotek
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Blankabiblioteken

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000
 
okm
avi